Tags Sản phẩm biểu tượng của App

Tag: sản phẩm biểu tượng của App

Những sản phẩm biểu tượng của Apple

Original Mac, iPod, iMac G3... là những sản phẩm mang tính biểu tượng, đặt nền móng cho công ty Apple hiện nay. Original Mac (1984):...