Tags đơn xin việc

Tag: đơn xin việc

Đơn xin việc đầu tiên của Steve Jobs đã được đấu...

Đơn xin việc đã được điền bởi Steve Jobs trong năm 1973, chỉ vài năm trước khi ông và Steve Wozniak thành lập Apple,...