Tags Các sản phẩm là biểu tượng của Apple

Tag: Các sản phẩm là biểu tượng của Apple

Những sản phẩm biểu tượng của Apple

Original Mac, iPod, iMac G3... là những sản phẩm mang tính biểu tượng, đặt nền móng cho công ty Apple hiện nay. Original Mac (1984):...