Tags Bitrate

Tag: bitrate

Công nghệ định nghĩa “nhạc hay” như thế nào?

  Nhạc hay, theo định nghĩa chuyên ngành thì được biểu đạt trên ba bình diện: bình diện giác quan, bình diện biểu đạt và...
Di Động Việt